معنی کلمه غرانیق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غرانیق . [ غْرا / غ ِ ] (اِخ ) تلفظ ترکی از گرانیک .رجوع به گرانیک شود.