معنی کلمه ابوعبیدة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوعبیدة. [ اَ ع ُ ب َ دَ ] (اِخ ) ازدی . او از معاذ و ابراهیم بن عبدالاعلی از او روایت کند.