معنی کلمه ضیکان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضیکان . [ ض َ ی َ ] (ع مص ) نوعی از رفتار مرد فربه ران و آن حرکت دادن دوش و گشاده داشتن هر دو زانو است در رفتن . (منتهی الارب ).