معنی کلمه کیوه رود در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کیوه رود. [ ] (اِخ ) نام رودخانه ای است که قسمتی از آن تاآنجا که داخل رود لادین می شود سرحد بین ایران و عراق را تشکیل می دهد. (از جغرافیای سیاسی کیهان ص 41).