معنی کلمه غارت زدگی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غارت زدگی . [ رَ زَ دَ / دِ ] (حامص مرکب ) حالت کسی که مالش را به غارت برده اند.