معنی کلمه هتک ناموس کردن. در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هتک ناموس کردن . [ هََ ک ِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) تجاوز کردن به ناموس زن . رجوع به هتک ناموس شود.