معنی کلمه صبارح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صبارح . [ ص ُ رِ ] (اِخ ) قریه ای است از قرای افریقا و جمعی بدان منسوبند. (سمعانی ص 349 ورق الف ).