معنی کلمه ذواق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذواق . [ ذَ ] (ع مص ) چشیدن . (تاج المصادر بیهقی ). آزمودن مزه . ذَوق . مَذاق . مَذاقة.

کشیدن زه برای دریافتن سختی و نرمی کمان .