معنی کلمه شالی کوب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شالی کوب .(اِخ ) لقب حمیدبن مسعودبن سعد باشد و بنابگفته ٔ مؤلف لباب الالباب : از احرار خطه ٔ لوهورو در طبع زکی و شعر وی قرین عنصری و رودکی است و در وصف قلم گفته : حبذا ملک همایون تو کآب چشمش بی گمان دارد خاصیت آب حیوان هست اسرار نهان در دل او بسیاری تا نبری سر پیدا نکند سر نهان دو زبان باشد نمام و دراین نیست شکی نیست نمام چه گر هست مر او را دو زبان گه گهی زار شود گرید چون ابر بهار از غم آنکه تنی دارد چون برگ خزان بخورد مشک پس از دیده فروبارد دُر مشک خواری بندیدم که بود دُرباران نکند هرگز در فضل و هنر یک دعوی لیک بنماید از فضل و هنر صد برهان . (لباب الالباب ج 2 ص 411). و رجوع شود به حمیدالدین مسعودبن سعد.