معنی کلمه غراندریور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غراندریور. [ غْرا / غ ِ ی ِ ] (اِخ ) تلفظ ترکی گراندریور. رجوع به گراندریور شود.