معنی کلمه دیزیجان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دیزیجان . (اِخ ) دهی است از دهستان راهجرد بخش دستجرد شهرستان قم با 538 تن سکنه . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 1).