معنی کلمه بقلیه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بقلیه . [ ب ِ لی ی َ ] (اِخ ) طایفه ای از قرامطه . رجوع به خاندان نوبختی ص 252 شود.