معنی کلمه واگشاده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
واگشاده . [ گ ُ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) گشاده . باز شده .