معنی کلمه ثیوذوفروس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثیوذوفروس . (اِخ ) رجوع به ثیودورس و ثاوذوسیوس شود.