معنی کلمه عمار مالکی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
عمار مالکی . [ ع َم ْ ما رِ ل ِ ] (اِخ ) ابن حمیده ٔ تونسی مالکی . رجوع به عمار تونسی (ابن حمیدة...) شود.