معنی کلمه کین فزای در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کین فزای . [ ف َ ](نف مرکب ) سخت کینه ور. بسیار انتقامجو : به هفتم برانیم زیدر سپاه که او کین فزای است و من کینه خواه . فردوسی .