معنی کلمه ذواروان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذواروان . [ اُ ] (اِخ ) نام جایگاهی و بدانجا چاهی است موسوم به بئر ذی اروان . و آن جایگاه را ذروان و چاه را نیز بئر ذروان نامند. و در این چاه لبیدبن اعصم یهودی رسول صلوات اﷲ علیه را جادوئی کردن میخواست .