معنی کلمه کین بستن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کین بستن . [ ب َ ت َ ] (مص مرکب ) انتقام کشیدن . (فرهنگ فارسی معین ).