معنی کلمه کیمیاسنجی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کیمیاسنجی . [ س َ ] (حامص مرکب ) کیمیاگری . عمل وحالت کیمیاسنج . رجوع به کیمیاسنج و کیمیاگری شود.