معنی کلمه ابوعبدالرحمن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوعبدالرحمن . [ اَ ع َ دِرْ رَ ما ] (اِخ ) ابن موسی بن نصیرالاعرج .