معنی کلمه فجر صادق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فجر صادق . [ ف َ رِ دِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) بام پهنا. فجر دوم . فجر ثانی . رجوع به فجر شود.