معنی کلمه ابوعبدا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوعبدا. [ اَ ع َ دِل ْ لاه ] (اِخ ) نفطویه . ابراهیم بن محمد عرفه . رجوع به نفطویه ... شود.