معنی کلمه ساغرجی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ساغرجی . [ غ َ ] (ص نسبی ) منسوب است به ساغرج که از قراء سغد است در پنج فرسنگی سمرقند. (انساب سمعانی ). رجوع به ساغرج شود.