معنی کلمه نینیا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نینیا. (اِ) به لغت سریانی ، نانخواه . تخمی که بر روی خمیر پاشند. اجواین . (برهان قاطع). زنیان . (جهانگیری ) : پدرم بس که نینیاخور شد شکم او ز نینیا پر شد. ؟ (ازجهانگیری ) (از رشیدی ).