معنی کلمه ثیرما در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثیرما. (معرب ، اِ) به یونانی آب گرم . او گرم . (نخبةالدهر).آب گرم معدنی . حمام گرم معدنی . رجوع به ثرمة شود.