معنی کلمه دیرپسند در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دیرپسند. [ پ َ س َ ] (نف مرکب ) بدپسند. مشکل پسند. (یادداشت مؤلف ) : به که سخن دیرپسند آوری تا سخن از دست بلندآوری . نظامی .