معنی کلمه خیرآباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خیرآباد. [ خ َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بخش نیک شهر شهرستان چاه بهار، واقع در 12 هزارگزی شمال خاوری نیک شهر کنار شوسه نیک شهر به ایرانشهر. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).