معنی کلمه ژان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژان . (اِخ ) شارل ماری ایزیدر. نام شاهزاده ٔ بوربونی (1824-1887 م .).