معنی کلمه غارت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غارت . [رَ ] (ع اِمص ) غارة. تاراج . چپو. چپاول . تالان . چپو کردن . به چپاول بردن . تالان کردن . ج ، غارات . تاخت و تاراج و نهب و ریسمان نیک بافته .

(ص ) تاراج کننده . (منتهی الارب ) (از حاشیه ٔ برهان چ معین ).