معنی کلمه ابوعبدا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوعبدا. [ اَ ع َ دِل ْ لاه ] (اِخ ) محمودبن عمر نجاتی نیشابوری . رجوع به محمود... شود.