معنی کلمه کیکرا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کیکرا. [ ] (اِ) به هندی سرطان نهری است . (فهرست مخزن الادویه ). رجوع به سرطان شود.