معنی کلمه ثیتل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثیتل . [ ت َ ] (ع اِ) بز کوهی نر.

گاو کوهی نر.

نوعی از کاو دشتی . نمش . ج ، ثیاتل .

مرد فربه که در وی گمان خیر دارند.

عنین .