معنی کلمه مرسم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مرسم . [ م ُ رَس ْ س ِ ] (ع ص ) نعت فاعلی است از ترسیم . رجوع به ترسیم در ردیف خود شود.