معنی کلمه دیرالسابان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دیرالسابان . [ دَ رُس ْ سا ] (اِخ ) همان دیر رمانین است و گفته اند تفسیر آن بلغت سریانی دیرالشیخ می شود. (از معجم البلدان ).