معنی کلمه ضیطن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضیطن . [ ض َ طَ ] (ع ص ) ضَیطان . مرد دوش و بدن جنباننده با بسیاری گوشت در رفتار. (منتهی الارب ).