معنی کلمه ساغر سیمین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ساغر سیمین . [ غ َ رِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) جام نقره ای . پیاله ٔ شراب که آن رااز سیم ساخته باشند.

ماه : ساغر سیمین شکست ،ساقی زرین قدح پیکر پروانه سوخت شمع زمرد لگن . هلالی (دیوان چ نفیسی ص 205).