معنی کلمه ثاذون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثاذون . (اِخ ) الطبیب . او در صدر اسلام میزیست و طبیب حجاج بن یوسف ثقفی بود. کناش بزرگی بنام پسر خود تألیف کرده است . گویند روزی حجاج از او پرسید دواء گِل خوارگی چیست ؟ او گفت عزیمت مردی چون تو. و حجاج بترک آن عادت گفت و دیگر بار گل نخورد . ممکن است او همان ثیاذوق طبیب باشد. رجوع به ثیاذوق شود.