معنی کلمه کیصی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کیصی . [ ک َ صا ] (ع ص ) رجوع به مدخل قبل شود.