معنی کلمه ابوعبدا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوعبدا. [ اَ ع َ دِل ْ لاه ](اِخ ) محمدبن عنبسه بوزجانی خال ابوالوفای بوزجانی .و ابوالوفا عددیات و حساب را از وی فراگرفته است .