معنی کلمه پای سهیل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پای سهیل . [ ی ِ س ُ هََ ] (اِ مرکب ) صراحی بصورت پای شخصی سهیل نام و بعضی گفته اند که هر سه نوع پیاله [ یعنی پای ترسا و پای پیل و پای سهیل ] است . (فرهنگ رشیدی ) : پای سهیل از سر نطع ادیم لعل فشان بر سر در یتیم . نظامی .