معنی کلمه ذواثیغ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذواثیغ. [ اُ ث َ ] (اِخ ) لقب شاعری همدانی است .