معنی کلمه ثیادوس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثیادوس . (اِخ ) ظاهراً اصل کلمه ٔ نیاطوس نام پسر موریق (موریس ). ملک روم که به خسرو دوم (پرویز) در دفع بهرام چوبین مدد کرد. (مجمل التواریخ و القصص ص 78 و حاشیه ٔ آن ).