معنی کلمه رابوع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رابوع . (اِخ ) نام قدیم چاهی است نزدیک کوه اسقف که آن را رابع مینامند. (از منتهی الارب ).