معنی کلمه ثیابی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثیابی . [ بی ی ] (ع ص نسبی ) جامه دار. ثوّاب . بزاز.