معنی کلمه ثی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثی . (ع حرف ، اِ) نام دیگر حرف ثاء.