معنی کلمه ثویه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثویه . [ ث َ وی ی َ / ث ُ وی ی َ ] (اِخ ) موضعی است نزدیک کوفه و در آن است قبور ابوموسی الاشعری و مغیرةبن شعبة و زیادبن ابی سفیان . و گویند زندانی است در یک فرسخی حیره که نعمان بن منذر محبوسین را آنجا زندانی میکرد. (مراصد الاطلاع ).