معنی کلمه ثویه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثویه . [ ث َ وی ی َ ] (ع اِ) زن .

جای گوسپند و شتر. آغل شتران و گوسپندان .

مکان و جای .

سنگ توده ٔ پست که در صحرا سازند برای نشان .