معنی کلمه علیقلی خلخالی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
علیقلی خلخالی . [ ع َ ق ُ ی ِ خ َ ] (اِخ ) مشهور به واقف خلخالی . رجوع به علیقلی واقف شود.