معنی کلمه یادگیرنده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یادگیرنده . [ رَ دَ/ دِ ] (نف مرکب ) تعلیم گیرنده . آموزنده . متعلم : رجل ذکور؛ مرد نیکو یادگیرنده . (از منتهی الارب ).

از برکننده . حفظکننده . بخاطر سپارنده .

هوشمند. رجوع به یادگیر در تمام معانی شود.