معنی کلمه نارهیده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نارهیده . [ رَ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) نرهیده . خلاص نیافته . گرفتار، مقابل رهیده . رجوع به رهیده شود.